Перейти до змісту

Синтаксис Python

Ідентифікатори (identifiers)

Ідентифікатор - ім'я, яке використовується для визначення змінної, функції, класу, модуля або іншого об'єкта.

 • може складатися з літер, цифр та знака підкреслення
 • починається з литері або підкреслення (не може починатися із цифри)
 • не може містити спеціальних символів @, $, %

При цьому літера це будь-який символ, який Юнікод класифікує як літеру. Тобто ви можете створити, наприклад, таку змінну:

In [1]: місто = "Київ"

Хоча ви можете використовувати будь-які літери (включно з кирилицею) в назвах ідентифікаторів, рекомендується використовувати лише символи ASCII.

Імена змінних

PEP8 Naming conventions

Імена змінних не повинні перетинатися з назвами операторів та модулів або інших зарезервованих слів.

У Python є рекомендації щодо іменування функцій, класів та змінних:

 • імена змінних зазвичай пишуться або повністю великими або маленькими літерами (наприклад DB_NAME, db_name)
 • імена функцій задаються маленькими літерами, з підкреслення між словами (наприклад, get_names)
 • імена класів задаються словами з великими літерами без пробілів, це звані CamelCase (наприклад, CiscoSwitch)

Ключові слова (keywords)

Наступні ідентифікатори використовуються як зарезервовані слова або ключові слова Python і не можуть використовуватися як звичайні ідентифікатори:

False   del    lambda   
None    elif    nonlocal  
True    else    not    
and    except   or     
as     finally  pass    
assert   for    raise   
async   from    return   
await   global   try    
break   if     while   
class   import   with    
continue  in     yield   
def    is          

Note

Отримати список ключих слів можна так:

import keyword

print(keyword.kwlist)

Оператори (operators)

Python розпізнає наступні оператори

+     @     :=     
-     <<     <     
*     >>     >     
**     &     <=     
/     |     >=     
//     ^     ==     
%     ~     !=     

Корисне:

Логічні оператори and, or, not

Логічні операції, упорядковані за зростанням пріоритету

Операція Результат Примітка
x or y якщо x істинне, то x, інакше y y обчислюється тільки якщо x хибне1
x and y якщо x хибне, то x, інакше y y обчислюється тільки якщо x істинне1
not a якщо x хибне, то True, інакше False

Warning

В Python and та & це НЕ одне й те саме.

Літерали (literals)

Літерал – це вираз, який створює значення деяких вбудованих типів даних.

Літерали рядків:

'hostname sw1'
"hostname sw1"
"""Some text
line 2
"""

Formatted string literals:

name = "Fred"
msg = f"He said his name is {name}."

Числові літерали:

10

3.14
.02

10_000
0b100110111
0xff

Літерали інших типів даних:

data = []           # порожній список
data = [10, 20, 30, 50]    # список

data = ()           # порожній кортеж
data = (10,)          # кортеж з одним елементом
data = (10, 20, 30, 50)    # кортеж
data = 10,           # кортеж з одним елементом
data = 10, 20, 30, 50     # кортеж

data = {}           # порожній словник
data = {"sw1": 11, "sw2": 12} # словник

data = {10, 20, 30, 50}    # множина

Note

У Python немає літералу для порожньої множини. Створити порожню множину можна таким чином:

vlans = set()